Actiedag 19 mei 2021

ACV Brussel en ABVV Brussel sloegen de handen in elkaar en verzamelden om 10u op het Muntplein in Brussel.

Waarom? Voor jou zetten we alles nog even op een rijtje. En we nodigen jou uit om de flyer te delen.

VASTGELOPEN IPA-ONDERHANDELINGEN : WIJ VERDIENEN RESPECT

Max 0,4 % voor de volgende twee jaren

… en misschien eenmalig 500€ netto maximum voor sommigen

DIT IS GEEN ESSENTIËLE VERHOGING !

STUUR WERKNEMERS NIET MET EEN KLUITJE IN HET RIET

1. De loonwet houdt de werkgevers vast in een comfortabele zetel waardoor een goed en evenwichtig overleg onmogelijk wordt gemaakt

2. De werknemers zijn tijdens de coronacrisis van uitzonderlijk belang om de economie op gang te houden, ten koste van grote offers

3. Loonsverhogingen blijven uiterst beperkt maar dividenden en CEO vergoedingen krijgen de vrije loop.

4. Lage lonen beschermen steeds minder tegen armoede.

5. Oudere werknemers raken uitgeput en willen minder werken, terwijl jongere werknemers net willen toetreden tot de arbeidsmarkt via volwaardige contracten

6. In heel wat ondernemingen zijn jobs bedreigd: goede eindeloopbaanmogelijkheden of arbeidsduurvermindering zijn cruciaal om jobs te redden.

Daarom is er absolute nood aan :

1. De vrijheid om te onderhandelen over lonen en bijgevolg een wetswijziging van de Loonwet van 1996.

2. Een gefaseerde verhoging van het minimumloon en de lage lonen.

3. Een duidelijk kader waarin we afspraken kunnen maken voor het einde van de loopbaan, zodat werknemers op adem kunnen komen en de taken kunnen overdragen aan jongere werknemers. Landingsbanen en SWT voor oudere werknemers in nood.

4. Toekomstige herstructureringen moeten worden begeleid om sociale rampen te beperken. De herinvoering van SWT- mogelijkheden en arbeidsduurvermindering in geval van herstructureringen.

BOVENAL : RESPECT VOOR WERKNEMERS EN WERKNEEMSTERS !

WAAROM DEUGEN DE CONSUMPTIECHEQUES VAN DE REGERING DE CROO TER WAARDE VAN 500€ NETTO NIET !

1. Zelfs als er op sectoraal niveau kan worden onderhandeld, wat niet zeker is, vormt 500€ een maximumbedrag waarbij weinig werknemers ze zullen toegekend krijgen. Vele werknemers zullen uit de boot vallen.

2. Het gaat over een nettobedrag, fiscaal aftrekbaar voor de werkgever en met een verlaagde sociale zekerheidsinhouding. Dat legt bijgevolg een grote druk op de solidariteit en financiering van onze sociale zekerheid. Was onze sociale zekerheid niet van cruciaal belang tijdens deze gezondheidscrisis ? (tijdelijke werkloosheid en gezondheidszorg)

3. Het gaat om een “one shot premie” die slechts éénmalig kan worden toegekend in 2021 (en niets voor 2022) , ongeacht een economisch herstel dat er hoe dan ook zit aan te komen. Dit staat haaks op een échte loonsverhoging die duurzaam én langdurig is.

DUURZAME LOONSVERHOGINGEN ONDERSTEUNEN EEN DUURZAME ECONOMIE

Actiedag 29 maart 2021

Tijd voor echte waardering!

Respect voor werknemers
en faire loononderhandelingen

Wij houden vast aan de noodzaak dat werknemers worden gerespecteerd!

Donderdag 29 april 2021 – Sinds de start van het IPA-overleg en tijdens de drie afgelopen actiedagen gaven de vakbonden een duidelijk signaal dat werknemers recht hebben op echte en faire loononderhandelingen voor 2021-2022. Om redenen van sociale rechtvaardigheid, economisch herstel, en een eerlijke verdeling van de geproduceerde rijkdom.

De werkgevers blijven onvermurwbaar vasthouden aan een maximummarge van 0,4% voor alle werknemers. Ze worden hierbij geholpen door een strenge loonwet. De regering wilt deze onrechtvaardige regelgeving vooralsnog niet aanpassen. Onze acties hebben we degelijk hun effect gehad want de druk op de regering neemt toe.

Het draagvlak voor echte loonsverhoging wordt groter, ook binnen de regeringspartijen.

De steun van PVDA hadden we al. Vandaag uiten de partijvoorzitters van Groen en Vooruit kritiek op de loonwet en de schamele 0,4% die in schril contrast staat met ongebreidelde uitkeringen van dividenden.

Benieuwd of deze steun wordt omgezet in daadkracht? Wij volgen het voor jou op de voet.

Loon = deel van de oplossing

Onze leden bleven zich tijdens de crisis volop inzetten en bleven doorwerken ondanks de pandemie en ondanks het feit dat er zich regelmatig clusterbesmettingen op de werkplek voordeden. Loonsverhogingen maken deel uit van het respect dat voor deze inspanning moet worden getoond. Bovendien moeten vrije onderhandelingen een sleutelelement zijn in de post-corona herstelaanpak. Onze lonen zijn geen probleem, maar een deel van de oplossing om de reële economie weer zuurstof te geven.

 

Sinds het begin van de onderhandelingen in de G10 houden de werkgevers zich onvermurwbaar vast aan een maximummarge van 0,4% voor alle werknemers. Ze worden in deze houding geholpen door het voorgestelde kader van de regering en dit binnen het kader van de nog verstrengde loonwet door de regering Michel. Voor deze laatste blijft het verboden de 0,4% te overschrijden in de sectoren. Dit standpunt is onaanvaardbaar. Het getuigt van minachting voor de werknemers die de bedrijven tijdens de gezondheidscrisis de hele tijd draaiende hebben gehouden.  Temeer omdat de ongebreidelde uitkeringen van dividenden de schamele loonmarge van 0,4% nog schrijnender maakt.

Loonwet als dwangbuis voor de werknemer

De dwang tot uitkeringen aan aandeelhouders leidt vaak tot collectieve ontslagen van werknemers. De loonwet is alleen een dwangbuis voor werknemers terwijl diezelfde wet voorziet dat ook andere inkomens door spelregels gevat kunnen worden. Alleen is dit laatste decennialang dode letter gebleven. Inkomens uit verhuur van immobiliën, vergoeding aan kapitaal, beheersvergoedingen, …allemaal dode letter in diezelfde loonwet. Deze wet is fundamenteel onrechtvaardig en het is onbegrijpelijk dat VIVALDI deze als onaantastbaar heeft opgenomen in zijn regeerakkoord.

 

Al onze leden blijven respect eisen. Zowel in grote als in kleine bedrijven. Daarom pleiten wij voor sterke loonakkoorden op sectoraal niveau op basis van een interprofessionele indicatieve marge. Dit is een kwestie van solidariteit. De sectorale vertegenwoordigers zijn het best in staat om de situatie in hun bedrijfssectoren te analyseren en te bepalen hoe de loonsverhogingen het best aan de realiteit kunnen worden aangepast. Een sterk kader voor loopbaankansen en eindeloopbaanregelingen is noodzakelijk om jong en oud werkzekerheid en kwaliteit van arbeid te garanderen. We hebben nood aan een faciliterend kader voor vormen van arbeidsduurvermindering en verder ook nood aan uitzonderlijke maatregelen (op vlak van eindeloopbanen) om tegemoet te komen aan de moeilijkheden van de sectoren die het zwaarst door de economische crisis worden geraakt.

Wil om gerespecteerd te worden

Daarom aanvaarden wij in geen geval de strategie van sommigen die de sectorale akkoorden willen overslaan en rechtstreeks in de ondernemingen willen onderhandelen over eenmalige bonussen zonder bijdrage aan de sociale zekerheid. Wij aanvaarden deze strategie, die de solidariteit breekt, niet. Dit is niet hoe wij de sociale dialoog in onze sectoren zien.

 

Wij vragen aan de werkgevers om terug te keren naar echte onderhandelingen en aan de regering om ook hun verantwoordelijkheid hierin op te nemen door dit mogelijk te maken. Er moet een ander kader bepaald worden met een structurele aanpassing van de loonwet dat ernstig sociaal overleg mogelijk maakt. Een kader dat echte loonsverhogingen toelaat in de sectoren en dat een geloofwaardige oplossing biedt in het eindeloopbaandossier, verhoging van de minimumlonen en de bescherming van tewerkstelling. Wij willen blijven de hand reiken om oplossingen te vinden. Maar we zijn ook bereid om opnieuw te mobiliseren op alle niveaus als er geen vooruitgang geboekt wordt. De wil van werknemers om gerespecteerd te worden, is na de nationale actiedag van 29 maart nog versterkt.

 

Wij hopen dat de werkgevers en de regering dit begrepen hebben.

700 miljoen extra voor pensioenen en uitkeringen

Wij maken het beter voor gepensioneerden, zieken, mensen met een handicap en werklozen

Na onze succesvolle actiedag op 29 maart kwam de regering tegemoet aan een van de belangrijkste eisen van de werknemers.

De onderhandelingen over de welvaartsenveloppe over de optrekking van minimumuitkeringen worden losgekoppeld van het loonoverleg. Er is nu eindelijk een akkoord met de werkgevers over de besteding van deze middelen.

Het budget van ruim 700 miljoen euro om de laagste uitkeringen welvaartsvast te houden, had al in september 2020 verdeeld moeten zijn. Maar de werkgevers weigerden daarover een akkoord af te sluiten zolang er geen afspraken waren over de lonen. Gepensioneerden, zieken, mensen met een handicap en werklozen werden zo als pasmunt gebruikt in een discussie over werkenden. Aan die praktijk is nu dankzij onze acties een eind gemaakt. Gisteren werden de verhogingen voor onder meer de werkloosheids- en ziekte-uitkeringen, vervangingsinkomens, en minimumpensioenen in een gemeenschappelijk advies van de sociale partners afgeklopt.

Het is jammer dat het zo lang heeft moeten duren, maar het is goed dat er nu een akkoord is. Want heel veel mensen kunnen deze verhoging van hun pensioen of uitkering, bovenop de index, heel erg goed gebruiken.

En hoe zit het met het loonoverleg?

Werkgevers en vakbonden praten terug met elkaar. De overheid stelt voor om voor bepaalde sectoren om eenmalige cheques of extra vakantie te voorzien. Dat is dus allesbehalve een echte loonsverhoging die je in je loopbaan en in je afgeleide rechten zoals vakantiegeld-eindejaarspremie meeneemt.

Wij blijven jou informeren en sluiten verdere acties niet uit. Samen maken we het beter, voor iedereen.

ACV Puls 29 maart 2021 header

Bekijk onze actiebeelden

WAAROM voeren we de druk op?

Omdat de werkgevers nog altijd vasthouden aan een maximale loonsverhoging van 0,4%. Zij weigeren te onderhandelen voor betere lonen in sectoren die dankzij de inspanningen van de werknemers grote winsten hebben gemaakt.
Meer nog, zelfs eerdere akkoorden over de aanpassing van sociale uitkeringen worden momenteel geblokkeerd.

WAT houdt de actiedag in?

Samen met de collega’s van het ABVV voeren wij actie. Wij doen dat in heel Vlaanderen, Wallonië en in Brussel.
En met alle sectoren.

WAT vragen de werknemers?

8 maart 2021

Op de internationale vrouwendag lieten we van ons horen voor betere lonen!

ACVPuls-staking8maart

flashmob van Acv Puls in Antwerpen voor echte loonsverhoging.
We maken het beter voor het winkelpersoneel

25 februari 2021

Dankjewel en proficiat: Jullie maakten het op 25 februari beter

Herbeluister de uitzending van RADIO SYNDICAL

Klik hier om de uitzending te beluisteren

Video's

© 2021 ACV Puls